Elevrådet leds av Rikard, lärare i förskoleklass. En representant från varje klass utgör resten av Elevrådet.

Elevrådet föregås av ett Klassråd i varje klass. Elevrådsrepresentanten tar med sig anteckningarna från Klassrådet till mötet med Elevrådet.

En del av ärendena handlar om lekmaterial för skolgården och rasterna. Önskemål som vi försöker tillgodose om det är rimligt.